fbpx
 

Privacy Statement

Privacy

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Paula van Diepen of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:           Paula van Diepen
Onderneming:         Paula van Diepen
Bezoekadres:           Gerrit van Assendelftstraat 10B, 1961 NK Heemskerk
E-mail:                       [email protected]
Telefoonnummer:   06 – 109 63 191
KvK-nummer:          51979535

Paula van Diepen is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Paula van Diepen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Paula van Diepen is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Paula van Diepen, waaronder https://paulavandiepen.com.

Paula van Diepen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Paula van Diepen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Paula van Diepen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Paula van Diepen om de overeenkomst uit te voeren. 

Paula van Diepen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Paula van Diepen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Paula van Diepen worden de volgende persoonsgegevens van jou opgeslagen: 

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: je naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: je naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: je naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: je naam en e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Paula van Diepen altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan [email protected].

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij je expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging. 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Paula van Diepen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in je gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Paula van Diepen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van de administratie wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar [email protected].

Het staat Paula van Diepen vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Paula van Diepen ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Paula van Diepen. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Paula van Diepen. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Paula van Diepen.